Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.“
Žalm 34,7

Naše akcie

Celomestský metodický deň pre učiteľov

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.02.2017

 

Dňa 2. 2.2017 sa uskutočnil celomestský metodický deň pre učiteľov katolíckeho náboženstva ZŠ na území Košíc. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 91 v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Počet účastníkov bol 27 – boli to učitelia zo ZŠ všetkých mestských častí Košíc.
Téma seminára sa niesla v znení FORMÁCIA CHARITATÍVNEHO MYSLENIA U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.

Cieľ seminára: odborná a metodická pomoc
Lektorkou bola zakladateľka OZ Maják nádeje, Soňa Vancáková. Predstavila prítomným Maják nádeje, ktoré sa stará o rodiny  v hmotnej a sociálnej núdzi  na území Košíc prostredníctvom dobrovoľníkov. Opísala situáciu niektorých rodín a rôznorodú formu pomoci ako je vzdelávanie, potravinová pomoc, sociálne poradenstvo, tvorivé dielne, materiálna pomoc a aj úspešne rozbehnutú spoluprácu s niektorými školami v meste.
Žiaci týchto škôl sú s pomocou svojich rodičov a učiteľov priamo zaangažovaní do charitatívnej pomoci konkrétnym sociálne odkázaným rodinám. Pomoc týmto rodinám je podmienená ich aktivitou – pravidelnou účasťou na tvorivých dielňach, kde vyrábajú úžitkové predmety a tak zažívajú pocit užitočnosti a dôstojnosti vo svojej neľahkej situácii.

Lektorka upozornila prítomných učiteľov na skutočnosť, že deti z týchto rodín sú našimi žiakmi, poukázala, ako negatívna situácia v rodine má vplyv na ich vzdelávacie výsledky a prejavy správania v škole a navrhla formu pomoci zo strany učiteľa a žiakov. V závere si učitelia mohli pozrieť a aj zakúpiť výrobky z tvorivých dielní a takýmto spôsobom aj podporiť tieto rodiny.

 Učitelia hodnotili podujatie veľmi dobre. Téma ich oslovila konkrétnosťou, praktickými radami a metódami. Jedno z pozitív je aj skutočnosť, že naše združenie plánujú pozvať aj na svoju školu.


 


 

 

 

Vianočné dary od škôl

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.02.2017

 

Škola je po rodine najčastejšie druhým miestom výchovy detí. Preto sme radi, že sú školy, ktoré sa popri formácii intelektu zameriavajú aj na formáciu srdca detí. Patrí medzi nich Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej a Gymnázium sv. Edity Steinovej.

Tieto školy sa rozhodli počas Vianoc pomôcť našim rodinám v núdzi. Jednotlivé triedy si „adoptovali“ vybranú rodinu v núdzi, ktorej spoločnými silami vyrobili vianočný darček alebo vyzbierali peniaze, z ktorých danej rodine budeme platiť počas roka potraviny, lieky či nájom a pod. Spoločne takto pomohli okolo 40 našim rodinám v núdzi.

V mene týchto rodín vám – milí pedagógovia, žiaci a rodičia – ďakujeme, že máte otvorené srdcia pre potreby núdznych.

Mesačné stretnutie rodín (21.1.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.01.2017

Na Kalvárii u saleziánov boli 21.1. naše pravidelné rodinné stretnutia. Rodín prišlo pomenej, nakoľko sa viacerí kvôli chorobe ospravedlnili. V komornej atmosfére začal starosta dediny Ťahanovce Ing. Ján Nigut predstavovať projekt Solidarita do Bruselu, ktorý má medzinárodný charakter. Dnes nám Kaťa Kalafusová pripravila pútavú prednášku na tému „Modlitba a ako sa modliť“. Po nej nasledovala diskusia na pripravované otázky. O deti sa v tom čase starali animátori, ktorí mali pripravené rozprávky a hry.

Potravinová pomoc – ZŠ sv. Cyrila a Metoda (18.1. 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Dlhoročná, už tradičná spolupráca so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice a našim OZ, pokračuje s prehlbovaním jej kvality, rôznymi formami.

Dňa 18.01.2017 nám zástupkyňa pedagogického zboru a aktívna podporovateľka Drahomíra Snopková odovzdala potraviny, ktoré žiaci pravidelne prinášajú vo forme obetných darov na Sv. omše.

Boli sme príjemne prekvapení množstvom potravín, ktoré žiaci vďaka štedrosti svojich rodičov vyzbierali. Celkové množstvo bolo tento krát 186 kg J.

Vyjadrujeme srdečnú vďaku všetkým zainteresovaným na potravinovej zbierke, pedagógom, rodičom aj žiakom – za ich prejavy nezištnej pomoci.        

Novoročné stretnutie sponzorov Majáku (12.1.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Činnosť Majáku nádeje vo všetkých formách pomoci odkázaným a sociálne slabším rodinám by v takom širokom spektre nebola možná bez Božej priazne a tiež za výdatnej pomoci štedrých sponzorov a podporovateľov nášho OZ.

Na začiatku roka sme sa už tradične stretli so všetkými na novoročnom stretnutí 12. januára 2017, v priestoroch Seminára teologickej fakulty.

Táto milá udalosť za začala ďakovnou svätou omšou v Seminárnom kostole, na ktorej sme sa Pánovi spoločne poďakovali za jeho, Božiu pomoc a požehnávanie, ktorého sa nám dostáva.

Školenie dobrovoľníkov (6.-8.1.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V dňoch 6. – 8.januára 2017 sme sa zúčastnili školenia dobrovoľníkov Majáku. Ubytovaní sme boli v penzióne Hedera, v ktorom sme podobne ako v lete našli vyhovujúce podmienky pre tento účel.

Školenie bolo zamerané na odborné vzdelávanie formou prednášok, ako aj spoločné trávenie času pri voľno časových aktivitách.

Prednášky boli zvolené na prehĺbenie odborných vedomostí z oblastí: Mediácia, prednášajúca bola Michaela Šuľová a tému: Stretnutia rodinného kruhu, prednášala Soňa Vancáková.

Výroba vianočných stromčekov

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Do výroby vianočných darčekov sa zapojili aj naši rodinní príslušníci – dobrovoľníci. Konkrétnym činom bolo, keď zhotovili vianočné stromčeky z papiera. To v sebe nesie urobenie valčekov z novín, ktoré sa navzájom splietajú do rôznych foriem. Konkrétne, vianočné stromčeky sa potom nafarbia a prizdobia bižutériou.

Tieto vkusné stromčeky sme rozdali ako formu poďakovania pre našich sponzorov a dobrodincov.

Oceňovanie dobrovoľníkov – Srdce na dlani (19.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Maják nádeje funguje na princípe dobrovoľníctva, a preto je služba dobrovoľníkov nevyhnutná. Vážime si pomoc každého dobrovoľníka, a preto sme nominovali dobrovoľníkov z Majáku nádeje ako skupinu, a niektorých aj individuálne na ocenenie „Srdce na dlani“ realizované Dobrovoľníckym centrom Košického kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Farnosť sv. Dominika Sávia v Ťahanovciach pomohla (18.12.)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Na štvrtú adventnú nedeľu nám svoju náruč otvorila Farnosť sv. Dominika Savia na sídlisku v Ťahanovciach. Po všetkých svätých omšiach mali veriaci možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok výrobky, ktoré vyrábajú rodiny v núdzi, predovšetkým osamelé mamky, na pravidelných týždenných tvorivých dielňach. Mamky sú šťastné, že dokážu niečo vyrobiť, a že sa to iným ľuďom páči. Výťažok z dobročinného predaja výrobkov ide na pomoc týmto rodinám.

Ďakujeme všetkým z Farnosti sv. Dominika Savia na sídlisku v Ťahanovciach, ktorí zakúpením týchto výrobkov pomohli rodinám v núdzi. Nech Boh odmení každého darcu.

Hurá do kina (17.12.)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Snažíme sa plniť sny detí a dať im, čo si nemôžu dovoliť. Teraz nám v tom pomohla dotácia cez projekt DAMKO a bola určená priamo pre deti na kultúrne akcie. A tak sme navštívili s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia kino v Optime.

V sobotu sa už deti nevedeli dočkať, kedy si pozrú nádhernú rozprávku Vaiana – Legenda o oceáne. Pre mnohé z detí to bola prvá návšteva kina. Netrpezlivo sediac s napätím očakávali, čo uvidia na veľkom bielom plátne pred sebou. Po začatí rozprávky s otvorenými ústami sledovali pútavý dej doplnený nádhernými piesňami. Občas sa niektoré z najmenších detí rozhodlo preskúmať všetky schody v kino sále, prípadne plačom zistiť, či sa na neho nezabudlo.

Po skončení rozprávky deti odchádzali s úsmevom na tvári a radosťou v srdci, že mohli zažiť tak krásne chvíle.