dve percenta

DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 31.10.2020) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Ak máš veľa, dávaj z toho viac, ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála.“
Tob 4,8


Sociálne služby

Poskytované sociálne služby:
Terénna sociálna služba krízovej intervencie (podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 24a):
kde: v bydlisku rodiny, v kancelárii Majáku nádeje (Kováčska 48 alebo Letná 47 v Košiciach)
čo: sociálne poradenstvo (pomoc s riešením krízovej situácie,..), preventívne aktivity (rôzne prednášky, besedy,..), sociálna rehabilitácia (tvorivé dielne zamerané na nácvik pracovných návykov a zručností,..), pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc s vypisovaním tlačív,..).
kedy: v pracovné dni v čase 8:00-16:30
poplatok: služba je bezplatná

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 28)
kde: v kancelárii Majáku nádeje (Kováčska 48 alebo Letná 47 v Košiciach) čo: sociálne poradenstvo (pomoc s riešením krízovej situácie,..), preventívne aktivity (rôzne prednášky, besedy,..), sociálna rehabilitácia (tvorivé dielne zamerané na nácvik pracovných návykov a zručností,..), pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc s vypisovaním tlačív,..), pomoc pri príprave na školské vyučovanie (doučovanie detí), záujmová činnosť (športové aktivity, kultúrne aktivity,..).
kedy: v pracovné dni v čase 8:00-16:30
poplatok: služba je bezplatná

Materiálna a ďalšia pomoc v rámci činnosti občianskeho združenia Maják nádeje (nad rámec sociálnych služieb):
poskytuje: materiálna pomoc (oblečenie, nábytok, školské potreby, drogéria,..), potravinová pomoc (suché potraviny, stravné lístky), finančná pomoc (občasná pomoc so zaplatením liekov či nájmu,..)
vyžaduje: podmienkou je pravidelná účasť na tvorivých dielňach a edukačných aktivitách OZ Maják nádeje

Cieľová skupina OZ Maják nádeje: rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi.

Hodnoty, vízia, poslanie a ciele OZ Maják nádeje:
• hodnoty K hodnotám a princípom našej práce patrí predovšetkým rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a jedinečnosti každého človeka, klienta vnímame holisticky, teda ako biologicko-psychologicko-sociálno-spirituálnu bytosť. Dôležitý význam pri práci s klientom kladieme na ľudský vzťah. Podstatným prvkom je aj empatia, akceptácia, aktívna participácia klienta a využívanie jeho potenciálu pre zmenu jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
• vízia Víziou Majáku nádeje je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. 
• poslanie Poslaním Majáku nádeje je skvalitňovanie života rodín v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, formačných aktivít, tvorivých dielní a materiálnej pomoci.
• ciele
a) terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
b) finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
c) aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
d) vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.
• taktiky:
a) terénna sociálna práca v rodinách v hmotnej a sociálnej núdzi,
b) sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
c) finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
d) edukačné aktivity pre rodiny,
e) projektová činnosť zameraná na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi,
f) tvorivé dielne pre rodiny so zameraním na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,
g) uhradenie táborov, kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích programov pre detí zo sociálne slabých rodín,
h) odborné školenia a formácia členov a dobrovoľníkov združenia,
i) vzdelávanie odbornej i širokej verejnosti formou prednášok, workshopov, školení, kurzov a konferencií v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,
j) realizácia výskumov v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,
k) publikácia kníh a článkov z oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi.

Metódy a postupy, ktoré sa vykonávajú v rámci sociálnej služby:
• vyhľadávanie rodín v núdzi:
Vyhľadávanie a návšteva rodín v hmotnej a sociálnej núdzi v ich prirodzenom prostredí.
• sociálne poradenstvo:
Zamerané na pomoc rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, posúdenie povahy problému rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov:
Zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme členov rodiny.
• pracovná terapia:
Osvojenie pracovných návykov a zručností členov rodín pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti. Pracovnú terapiu realizujeme najmä prostredníctvom tvorivých dielní, na ktoré klienti chodia pravidelne každý týždeň, a kde vyrábajú ručné výrobky – šijú levanduľové srdiečka, tašky, kuchynské rukavice a zástery, tiež vyrábajú náhrdelníky, náramky a prstene z korálok alebo vyrábajú darčekové mydielka. Tvorivé dielne klientom pomáhajú aj pri budovaní vzájomných sociálnych kontaktov.
• preventívne aktivity:
Zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu členov rodiny a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie. Realizácia alebo zabezpečenie vzdelávacích kurzov pre členov rodín (kurz šitia, kurz rodinných financií, kurz výchovy, opatrovateľský kurz, a pod.). Realizovanie vzdelávacio-propagačných aktivít pre širokú verejnosť (školy, firmy, farnosti, a pod.), ktoré by priblížili problémy a možnosti pomoci našej cieľovej skupine. Rozvoj a podpora dobrovoľníctva.
• pomoc pri pracovnom uplatnení:
Rozvíjanie pracovných zručností a návykov, pomoc pri vyhľadávaní zamestnania, podpora pri písaní životopisu a motivačného listu, podpora pri príprave na pracovný pohovor, usmernenie pri podpise pracovnej zmluvy, aby klienti neboli oklamaní podvodníkmi.
• pomoc pri príprave na školské vyučovanie:
Zamerané na individuálne a skupinové doučovanie detí, ktorým vyučovacie predmety robia ťažkosti, pomoc pri príprave na komisionálne skúšky, pomoc deťom so špeciálnymi vyučovacími potrebami.
• pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania:
Zabezpečovanie základného vybavenia domácnosti (nábytok, kuchynské vybavenie, základné elektrospotrebiče, a pod.), pomoc pri tvorbe rodinného rozpočtu a splátkových kalendárov, sprostretkovanie a preplácanie táborov, krúžkov a kultúrnych podujatí pre deti, mentoring pre deti, konzultácie ohľadom výchovy detí.

Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb (pdf)

Hľadaj