DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán je ochrancom všetkých, čo v Neho dúfajú.“
Žalm 18,31


Sociálne služby

Poskytované sociálne služby:


TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE (podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 24a): 
kde: v bydlisku rodiny, v kancelárii Majáku nádeje (Hlavná 68 v Košiciach) 
čo: sociálne poradenstvo (pomoc s riešením krízovej situácie,..), preventívne aktivity (rôzne prednášky, besedy,..), sociálna rehabilitácia (tvorivé dielne zamerané na nácvik pracovných návykov a zručností,..), pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc s vypisovaním tlačív,..). 
kedy: v pracovné dni v čase 8:00-16:30 
poplatok: služba je bezplatná 

NÍZKOPRAHOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA PRE DETI A RODINU (podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 28) 
kde: v kancelárii Majáku nádeje (Hlavná 68 v Košiciach) čo: sociálne poradenstvo (pomoc s riešením krízovej situácie,..), preventívne aktivity (rôzne prednášky, besedy,..), sociálna rehabilitácia (tvorivé dielne zamerané na nácvik pracovných návykov a zručností,..), pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc s vypisovaním tlačív,..), pomoc pri príprave na školské vyučovanie (doučovanie detí), záujmová činnosť (športové aktivity, kultúrne aktivity,..). 
kedy: v pracovné dni v čase 8:00-16:30 
poplatok: služba je bezplatná 

Materiálna a ďalšia pomoc v rámci činnosti občianskeho združenia Maják nádeje (nad rámec sociálnych služieb): 
poskytuje: materiálna pomoc (oblečenie, nábytok, školské potreby, drogéria,..), potravinová pomoc (suché potraviny, stravné lístky), finančná pomoc (občasná pomoc so zaplatením liekov či nájmu,..) 
vyžaduje: podmienkou je pravidelná účasť na tvorivých dielňach a edukačných aktivitách OZ Maják nádeje 

Cieľová skupina OZ Maják nádeje:rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi. 


Účel, obsah, poslanie, vízia, hodnoty a ciele OZ Maják nádeje:

ÚČEL SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Účelom poskytovaných sociálnych služieb je:
 1. prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

 2. zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a podpora jej začlenenia do spoločnosti,

 3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

 4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

 5. prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,

OBSAH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytujeme podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa § 24a podľa ktorého tátosociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i). Cieľovou skupinou Majáku nádeje sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi.

Obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj potravín.

Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu poskytujeme podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa § 28 podľa ktorého táto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine. Cieľovou skupinou Majáku nádeje sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi.

V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita, zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie azáujmová činnosť.

POSLANIE

Poslaním Majáku nádeje je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. 

VÍZIA

Víziou Majáku nádeje je skvalitňovanie života rodín v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, formačných aktivít, tvorivých dielní a materiálnej pomoci.

HODNOTY

K hodnotám a princípom našej práce patrí predovšetkým rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a jedinečnosti každého človeka, klienta vnímame holisticky, teda ako biologicko-psychologicko-sociálno-spirituálnu bytosť. Dôležitý význam pri práci s klientom kladieme na ľudský vzťah. Podstatným prvkom je aj empatia, akceptácia, aktívna participácia klienta a využívanie jeho potenciálu pre zmenu jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

CIELE

Všeobecné ciele OZ Maják nádeje:
 1. terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

 2. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

 3. aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

 4. vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.

Strategické ciele na roky 2019-2022:
 1. Zabezpečiť financovanie sociálnych služieb

 2. Rozšíriť sociálne služby o špecializované sociálne poradenstvo.

 3. Analyzovať vhodnosť založenia sociálneho podniku pre našu cieľovú skupinu.

 4. Zabezpečiť kultúrne a športové aktivity pre deti a rodinné výlety.

 5. Rozšíriť sociálne služby o sociálnu rehabilitáciu.

 6. Zamerať sa na kvalitatívny a kvantitatívny výskum v oblasti vzdelávania, zdravia a dôstojného bývania v rodinách ohrozených chudobou.

 7. Rozšíriť spoluprácu s podnikateľmi a právnickými subjektami.

Metódy a postupy, ktoré sa vykonávajú v rámci sociálnej služby:

 • sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je zamerané na pomoc rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, posúdenie povahy problému rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Poskytujú ho sociálni pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: technika topenia ľadov, rozhovor, aktívne počúvanie, informovanie, rady, klarifikácia, konkretizácia, ventilácia, zmocňovanie, distribúcia, spätná väzba, úlohy, tréning, modelovanie, hrania rolí atď.

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme členov rodiny.

Poskytujú ju sociálni pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: sprevádzanie, písanie úradných dokumentov, rozhovor, informovanie, rady, zmocňovanie, distribúcia, úlohy, atď.

 • sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Poskytujú ju sociálni pracovníci, ďalší pracovníci a dobrovoľníci (lektori tvorivých dielní) OZ Maják nádeje.

Sociálna rehabilitácia sa realizuje prostredníctvom tvorivých dielní zameraných na rozvoj pracovných zručností, ďalej prostredníctvom pomoci pri hospodárení s peniazmi a pri podpore pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života.

Metódy a techniky: pracovná terapia, rozhovor, informovanie, rady, klarifikácia, zmocňovanie, spätná väzba, tréning, modelovanie atď.

 • rozvoj pracovných zručností

Osvojenie pracovných návykov a zručností členov rodín pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti.

Rozvoj pracovných zručností a návykov uskutočňujeme najmä prostredníctvom tvorivých dielní, na ktoré klienti chodia pravidelne každý týždeň, a kde vyrábajú ručné výrobky – šijú levanduľové srdiečka, tašky, kuchynské rukavice a zástery, tiež vyrábajú náhrdelníky a náramky z korálok alebo vyrábajú darčekové mydielka. Tvorivé dielne klientom pomáhajú aj pri budovaní vzájomných sociálnych kontaktov.

Poskytujú ho sociálni pracovníci a ďalší pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: vysvetľovanie, tréning, rozhovor, zmocňovanie, spätná väzba atď.

 • pomoc pri pracovnom uplatnení

Zameraná na rozvíjanie pracovných zručností a návykov, pomoc pri vyhľadávaní zamestnania, podpora pri písaní životopisu a motivačného listu, podpora pri príprave na pracovný pohovor, usmernenie pri podpise pracovnej zmluvy, aby klienti neboli oklamaní podvodníkmi.

Poskytujú ju sociálni pracovníci a ďalší pracovníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: vysvetľovanie, modelovanie, hranie rolí, tréning, rozhovor, informovanie, spätná väzba atď.

 • preventívne aktivity

Zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu členov rodiny a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

Realizujeme psychologické workshopy pre rodičov, edukačné prednášky pre deti a rodičov, formačné mesačné stretnutia rodín. Tiež zabezpečujeme vzdelávacie kurzy pre členov rodín (kurz šitia, kurz rodinných financií, kurz výchovy a pod.). Realizovanie vzdelávaco-propagačných aktivít pre širokú verejnosť (školy, firmy, farnosti, a pod.), ktoré by priblížili problémy a možnosti pomoci našej cieľovej skupine. Rozvoj a podpora dobrovoľníctva.

Poskytujú ich sociálni pracovníci, ďalší pracovníci a dobrovoľníci (lektori) OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: prednáška, diskusia, beseda, rozhovor, informovanie, rady, modelovanie, hranie rolí, tréning, multimediálne prezentácie, didaktické hry atď.

 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie

Zamerané na individuálne a skupinové doučovanie detí, ktorým vyučovacie predmety robia ťažkosti, pomoc pri príprave na komisionálne skúšky, pomoc deťom so špeciálnymi vyučovacími potrebami.

Zabezpečujú ju sociálni pracovníci a ďalší pracovníci, poskytujú ju dobrovoľníci (študenti gymnázií) OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: vysvetľovanie, tréning, spätná väzba, rozhovor, mentoring atď.

 • pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania

Zabezpečovanie základného vybavenia domácnosti (nábytok, kuchynské vybavenie, základné elektrospotrebiče, a pod.), pomoc pri tvorbe rodinného rozpočtu a splátkových kalendárov, sprostredkovanie a preplácanie táborov, krúžkov a kultúrnych podujatí pre deti, mentoring pre deti, konzultácie ohľadom výchovy detí.

Poskytujú ju sociálni pracovníci, ďalší pracovníci a dobrovoľníci OZ Maják nádeje.

Metódy a techniky: rozhovor, tréning, klarifikácia, informovanie, rady, zmocňovanie, spätná väzba, tréning, modelovanie atď.


Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb

Krizovy plan COVID-19

Hľadaj