DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.“
Žalm 69,34


Naše akcieDňa 19. apríla 2016 sme boli mladým stredoškolákom zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach predstaviť naše združenie Maják nádeje. Iniciatíva vzišla od p. učiteľky náboženstva na tejto škole – sr. Christiany. Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou a dobrosrdečnosťou p. riaditeľa, taktiež s ústretovosťou pedagógov, ktorí sa zúčastnili prednášky spolu so svojimi študentmi. Na prednáške mali možnosť si vypočuť o ťažkých životných podmienkach rodín v núdzi, o druhoch našej pomoci týmto rodinám, no taktiež aj o možnostiach, ako by mohli pomôcť ako škola. Študentov zaujala ťažká situácia našich rodín a aj možnosti pomoci takýmto rodinám. Študenti aj pedagógovia boli otvorení pre pomoc rodinám v núdzi prostredníctvom Majáku nádeje, a preto sa rozhodli, že pri príležitosti Dňa matiek usporiadajú vo svojej škole zbierku formou predaja našich levanduľových srdiečok.Začiatkom mája 2016 sme navštívili Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Študentom sme sa snažili priblížiť prácu v OZ Maják nádeje. Počas prednášky sme hovorili o našich cieľoch, problémoch našich klientov, o spôsoboch pomoci, ktorú poskytujeme i o vlastnej snahe našich klientov prekonať ťažkú životnú situáciu. Študenti mohli vidieť realistické fotografie neľahkých podmienok, v ktorých osamelé matky žijú, ale aj mnoho záberov z našich akcií pre rodiny.  

Starobylý kostol v obci Rudník je zasvätený sv. Jurajovi, mučeníkovi. Každoročne sa na počesť sv. Juraja v Rudníku uskutočňuje odpustová slávnosť. Tento rok to pripadlo na nedeľu 24.4.2016. V spolupráci so starostom obce sme v Rudníku zorganizovali zbierku, v rámci ktorej sme predávali levanduľové srdiečka, ktoré vyrobili naši klienti.

 

Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou, záujmom a srdečnosťou obyvateľov obce Rudník. Mnohí sa dokonca s humorom vyjadrili, že keďže sú domáci, tak sa patrí prispieť na zbierku, ktorá sa organizuje v ich obci.
Dňa 23.04.2016 sme navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Prehliadku sme začali v unikátnych banských interiéroch, ktoré sú vybudované v podzemí múzea. Prechádzali sme štôlňou, zabezpečenou typickou drevenou výstužou. Deti najviac zaujali stroje - lyžicový  nakladač, vŕtací voz Manda, škrabáková  lyžica a malý vrátok a iné, ktoré po uvedení do chodu robili „ poriadný  rámus“. Na našej poznávacej ceste sme stretli PERMONÍKA , ktorý nás pozdravil, no žiaľ, neukázal nám  ani  zlatú, ani striebornú žilu.             Počas pôstneho obdobia od 1.3. do 18.3. 2016 prebiehala na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach v poradí už druhá zbierka pre osamelé matky v núdzi. Výsledkom bolo 220 kg rôznych čistiacich prostriedkov, drogérie, či hygienických potrieb, ktoré boli pre chudobné rodiny veľkou pomocou v predveľkonočnom upratovaní domácností.

Úprimne ďakujeme pedagogickému zboru, zamestnancom školy, rodičom a deťom, ktorí nás touto formou podporili. Osobitná vďaka patrí p. riaditeľke Mgr. Márii Kokoruďovej za jej zanietený  prístup k formácii vnímavosti detí k potrebám slabších a chudobných a tiež pani vychovávateľkám Mgr. Klaudii Mikulovej, Bc. Kamile Rudíkovej a Bc. Danke Baňasovej, ktoré zbierku v škole zabezpečili organizačne. V neposlednom rade ďakujeme žiakom školy  a škôlky, ktorí nám pomohli to veľké množstvo vyzbieranej drogérie uložiť v priestoroch nášho skladu.Štedrosť veriacich vo Farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T. počas Veľkého pôstu sa preukázala nielen pri charitatívnom predaji výrobkov z tvorivých dielní, ale aj v zbierke potravín pre osamelé matky v núdzi.

V období od 21.2. do 20.3.2016 po nedeľných sv. omšiach prinášali darcovia do sakristie Baziliky Narodenia Panny Márie  suché a trvanlivé potraviny. Ochota a milosrdenstvo sa prejavili vo výsledku. Medzi darmi boli základné potraviny, ako múka, cukor, olej, ryža, cestoviny, tiež rôzne konzervy, zaváraniny, džemy, lečo, kečup, granko, káva, čaj, ale aj mnoho cukroviniek, či stravné lístky. Spolu sa vyzbieralo 400 kg potravín, čo umožnilo poskytnúť potravinovú pomoc cca 80 rodinám.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom z Vranova n. T. Vďaka Vám môžeme pomáhať a šíriť dobro! Za pomoc pri organizácii zbierky zvlášť ďakujeme o. Rastislavovi Ivaneckému a bratom paulínom.            Deti v Gréckokatolíckej farnosti Košice – Ťahanovce napĺňali počas piatich týždňov “pôstnu misiu“.  Každý týždeň dostávali úlohu, ktorá bola zložená z troch častí: duchovnej (napr. modlitba za kamaráta), materiálnej (dar) a sebazáporu (napr. zrieknutia sa PC). V nedeľu po sv.liturgii odovzdávali v chráme svoje dary do pôstnej krabice. Spomedzi detí, ktoré splnili úlohu týždňa, vždy dve mohli doplniť chýbajúci diel do mozaiky Ikony vzkrieseného Krista.

            Pôstna krabica, bola naplnená sladkosťami, či hračkami, ktorých sa deti zriekli, vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami a darčekmi, no najmä láskou a milosrdenstvom, s ktorými bola pripravovaná pre rovesníkov z chudobných rodín. Na Veľkonočnú nedeľu ju prevzala naša dobrovoľníčka Ivanka Ráková.

            Milé deti, kamaráti, ďakujeme za všetky Vaše dary! Vďaka patrí tiež o. Martinovi Mikulovi, že do pôstnej misie detí zahrnul rodiny v núdzi, ktoré podporuje OZ Maják nádeje. Ďakujeme aj o. Jankovi Fedorišinovi a jeho tímu, že pomáha formovať budúcich mladých dobrovoľníkov a ľudí s veľkým srdcom citlivých voči chudobným.Osamelé mamičky, ktorým pomáhame, sa veľmi rady zúčastňujú tvorivých dielní, kde sa učia šiť, vyrábajú šperky, či iné výrobky, ale najmä môžu zažívať pocit užitočnosti a dôstojnosti aj v ťažkej životnej situácii.

V spolupráci s farnosťami vo Vranove n. T. a Michalovciach sme zorganizovali charitatívny predaj ručne zhotovených výrobkov z tvorivých dielní. Po sv. omšiach  sme v kostoloch ponúkali ružence, náhrdelníky, náramky, levanduľové srdiečka, ručne zhotovené mydlá, veľkonočné dekorácie, chňapky, zástery.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí dobrovoľným príspevkom alebo stravnými lístkami podporili rodiny v núdzi. Osobitná vďaka za možnosť prihovoriť sa veriacim a predstaviť našu činnosť, za srdečné prijatie a pohostenie vo farnostiach a tiež za osobné finančné dary patrí o. Rastislavovi Ivaneckému, OSPPE, predstavenému kláštora pavlínov a farárovi Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove n.T., o. Štefanovi Albičukovi, dekanovi vo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove n.T., o. Marekovi Kunderovi, farárovi Farnosti Vranov n.T-Čemerné a o. Stanislavovi Pavúkovi, dekanovi vo Farnosti Narodenia Panny Márie v Michaloviach a tiež všetkým kňazom v spomínaných farnostiach.

Každú zo štyroch pôstnych nedieľ nám pomáhali dobrovoľníci. Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj voľný čas a pravidelne vo veľmi skorých ranných hodinách cestovali za naplnením misie pomoci chudobným.
             Špeciálne ďakujeme za organizačnú pomoc p. Oľge Jakubovej, p. Karolovi Dučákovi a Simonke Topolčaniovej z Vranova n.T. Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj voľný čas a pravidelne vo veľmi skorých ranných hodinách cestovali za naplnením misie pomoci chudobným. .V mesiaci február sme absolvovali na základe odporúčania otca arcibiskupa, sériu stretnutí v rámci dekanatných kňazských rekolekcii , s kňazmi košických farností.

Účelom týchto stretnutí bolo informovať kňazov o činnosti OZ Maják nádeje, s perspektívou na obojstrannú, koordinovanú spoluprácu.

S potešením sme zaregistrovali už aj prvé, konkrétne odozvy z jednotlivých farností.

Veriaci z farnosti  Všetkých svätých   na základe výziev p. farára Mgr. Petra Čorbu, uskutočnili zbierku potravín pre naše združenie. Tieto potraviny nám boli osobne odovzdané p. farárom v priestore fary. Ich množstvo nás v dobrom, priam zaskočilo. Veriaci pre rodiny v núdzi vyzbierali spolu 560 kg potravín. Prevažne išlo o základné suché potraviny ( cukor, múka, cestoviny , olej ... ).

Toto gesto veriacich si vysoko ceníme, ako konkrétny skutok v prebiehajúcom roku milosrdenstva. Veľmi nás teší, že týmto spôsobom pomohli rodinám v núdzi, zároveň je aj povzbudením pre nás, členov majáku , ak vidíme kladnú odozvu na naše volania. Takéto veľké  množstvo potravín sme počas existencie nášho OZ ešte  nedostali, od žiadneho darcu.

Aj takýmto spôsobom vyjadrujeme našu osobnú vďačnosť  p. farárovi , pánovi kaplánovi a v neposlednom rade všetkým veriacim z Valalík, ktorí sa rozhodli podporiť potravinami rodiny v núdzi.               V poslednom čase rozvíjame poskytovanie pomoci  pre rodiny v núdzi. Jednou z mnohých činností je aj výroba výrobkov, ktoré ponúkame vo farnostiach.

Vysoko si ceníme skutočnosť, že do tohto procesu sa zapojili aj členovia našich rodných rodín, naše mamky a dcéry.  Je pre nás potešením, že na základe ich osobnej iniciatívy, vyrobili veľmi vkusné veľkonočné venčeky, ktoré šli priam „na dračku“ J.

Hľadaj